ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR.

6.10.2021 / Arşiv

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ

DSİ 20 Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Şoförlü Taşıt Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/568730

1-İdarenin

a) Adı : DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MAKİNA İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ

b) Adresi : ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI 157 46100 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası : 3442360080 - 3442360054

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : DSİ 20 Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Şoförlü Taşıt Kiralama Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 73 Taşıt (15 Adet Binek Oto, 46 Adet Pikap, 3 Adet Kamyonet, 9 Adet Minibüs) ve 79 Şoför

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- DSİ 20.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ, 2-DSİ 201.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - KAHRAMANMARAŞ, 3- DSİ 202.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - GAZİANTEP, 4- DSİ 203.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ADIYAMAN, 5- DSİ 204.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ – AFŞİN /KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.10.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 20. Bölge Müdürlüğü - Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü- Erkenez Mah. Gaziantep Yolu Üzeri 5.km 46080 KAHRAMANMARAŞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

1) İsteklinin, kendi adına kayıtlı olan, geçerlilik süresi devam eden, yurtiçinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabileceğini gösteren K1 ve/veya

muadili yetki belgesi,

2) İsteklinin, kendi adına kayıtlı olan, geçerlilik süresi devam eden, yurt içinde ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapabileceğini gösteren D2 ve/veya B2 ve/veya muadili yetki belgesi,

Yukarıda belirtilen belgelerle ilgili olarak istenilen bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler / Sicil, İzin,

Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri satırında beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.4.1. İstekliler Teknik Şartname ekindeki binek araçlara ait “Teklif Edilen Araçlara Ait Özellikler Tablosu (EK-4)”nda araçlar ile ilgili bilgileri

eksiksiz olarak dolduracak, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazarak kaşeleyip imzalayacaktır. Belgeye kaydedilen taşıtların motoru dizel

yakıtla çalışan tipte, motor hacmi 1350 cc ile 1600 cc arası, model yılı 2016 veya daha üst model, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel

Müdürlüğü’nce hazırlanan yerli muhteva oranlarını gösteren listeye uygun ve teklif ettiği model yılına ait binek cinsi taşıtın yerli muhteva oranı

%50nin üzerinde olacaktır. Bu belgede bulunan taşıt bilgilerinin tamamı detaylı olarak “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Diğer Belgeler” satırına

işlenecektir. Bu belgeye ait bilgileri, bu maddede belirtilen şartları sağlayacak şekilde sunmayan ya da hatalı/eksik olarak sunan isteklilerin

teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.5.4.2. İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Personel Ücretleri, Fazla Çalışma, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri için teklif edecekleri bedellerin; KİK İşçilik Hesaplama Modülünde bulunan ihale tarihi itibariyle geçerli olan sözleşme ve genel giderler dahil maliyetlerin altında kalması durumunda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel taşımacılığı veya şoförlü/şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.