GAZİANTEP-MERKEZ YAMAÇOBA GÖLETİ YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI YAPIM İŞİ

2.11.2021 / Arşiv

GAZİANTEP-MERKEZ YAMAÇOBA GÖLETİ YÜKSELTİLMESİ VE SULAMASI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-20.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/683053

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-20.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

(0344) 236 00 80 - (0344) 236 03 06

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yamaçoba Göleti gövdesinin 3.00 m yükseltilmesi için gölet ve gölet unsurları ile ve mevcut 66 ha olan sulama sahasına ilave 60 ha alanın sulanması amacıyla sulama şebekesi inşaatı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gaziantep İli, Merkez ilçesi (Şehitkamil) sınırları içerisinde olup Gaziantep-Adana E-24 karayolunun 35. Km.sinde, Yamaçoba mahallesinin 3.5 km güneybatısında, Çay Dere üzerinde ve bu derenin 1206.00 m talveg kotunda yeralmaktadır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.11.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü (Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu) Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii 46080 KAHRAMANMARAŞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan “A/VIII. Grup: Barajlar” grubu işler.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan inşaat mühendisliği bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Açıkta Kazı Yapılması

2%

3%

1

Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (K )

2%

3%

1

Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesinin Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (1, 1')

14%

21%

9

Barajlarda Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç)

7%

10%

5

Barajlarda Filtre Tuvenan Dolgu Yapılması (Ft)

2%

3%

1

Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

5%

8%

3

Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri

1,7%

2,5%

1

Riprap Yapılması (R.)

2%

3%

1

Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

4%

6,5%

3

Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması

1,3%

2%

1

Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri

1,5%

2,4%

1

Açıkta ankraj ve kaya bolunu yapılması

1%

1,8%

1

Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması ile GNSS Ölçüm Aletlerinin Temin Edilmesi

1,3%

2%

1

8 Atü Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

1,3%

2%

1

8 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

11%

17%

7

10 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

1%

1,8%

1

10 Atü Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

4,5%

7%

3

12.5 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

0,8%

1,5%

1

12.5 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

1,8%

3%

1Grup Adı : 
İş Grubu - 1
Kısım Adı : 
Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması

Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması

PVC Su Tutucularını Temini ve Yerine Konulması

Muhtelif Çapta Her Türlü Beton Drenaj Borusu Temin ve Yerine Montajının Yapılması

Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri

Patlayıcı Madde Kullanılmadan Demirli Veya Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

1%

1,5%

1Grup Adı : 
İş Grubu - 2
Kısım Adı : 
Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

8 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

10 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

10 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

10 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

10 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

12.5 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çaplı PE 100 Boru Temini ve Döşenmesi

1,5%

2,5%

1Grup Adı : 
İş Grubu - 3
Kısım Adı : 
Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Tek Çıkışlı Su Alma Yapısının Yapılması (H Tipi)

Çift Çıkışlı Su Alma Yapısının Yapılması (H Tipi)

Ø100 mm Anma Çaplı + Ø50 mm Vantuzlu Ayrım Yapısının Yapılması

Ø250 mm Anma Çaplı + Ø80 mm Vantuzlu Ayrım Yapısının Yapılması

Ø150 mm Anma Çaplı Ayrım Yapısının Yapılması

Ø100 mm Pompajlı Ara Tahliye Yapısının Yapılması

Ø100 mm Çift Kuyulu Pompajlı Ara Tahliye Yapısının Yapılması

Ø100 mm Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Yapılması (Hort=3.20m)

Ø 50mm Anma Çaplı Vantuz Yapısının Yapılması

Ø 80mm Anma Çaplı Vantuz Yapısının Yapılması

Ø 100mm Anma Çaplı Vantuz Yapısı

Boru Hatlarında İşletme ve Bakım Yolu Yapılması

Ultrasonik Tarımsal Sulama Sayacı Temini Ve Yerine Montajı

7%

11%

5


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yer alan ilana göre Sınır Değer Katsayısı (N) katsayısı 1,00 olarak alınmıştır.