KAHRAMANMARAŞ- TÜRKOĞLU KIZILİNİŞ GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ YAPIMI İŞİ

11.11.2022 / Arşiv

KAHRAMANMARAŞ- TÜRKOĞLU KIZILİNİŞ GÖLETİ SULAMASI YENİLEMESİ

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-201 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş- Türkoğlu Kızıliniş Göleti Sulaması Yenilemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1195895

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-201 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DSİ 201. Şube Müdürlüğü Erkenez Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bul. Gaziantep Karayolu 7. km 46080 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442312367 - 3442312370

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Kahramanmaraş- Türkoğlu Kızıliniş Göleti Sulaması Yenilemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Kızıliniş mevkiindeki 292 ha tarım alanını sulamak maksadıyla; 15.960 metre borulu sulama şebekesi, üzerindeki 107 adet sanat yapıları, 162 metre dere geçişi taş tahkimatı ve 370 metre işletme ve bakım yolu inşaatının yapılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Kızıliniş mevkii

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.12.2022 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 201. Şube Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19/06/2018 tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan

(A) ALT YAPI İŞLERİ

AIX. GRUP: SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

0,98%

1,48%

2

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,99%

2,99%

2

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,24%

4,86%

2

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 630 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,34%

5%

2

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 710 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

24,46%

36,7%

7

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,17%

1,75%

2

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,71%

2,57%

2

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

2,22%

3,34%

2

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

3,36%

5,04%

2

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,06%

1,6%

2

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 560 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

12,43%

18,65%

4

Tahliye Yapılarında 6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 110 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

1,02%

1,52%

2

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 450 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

1,25%

1,87%

2

PE 100 Boru Üzerindeki (1xØ 150) Hava Vanalı Ø 700 Hat Kapama Vanası Yapısının Yapılması

0,95%

1,43%

2

PE 100 Boru Üzerinde H Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

1,1%

1,64%

2

PE 100 Boru Üzerinde H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

0,94%

1,4%

2

PE 100 Boru Üzerinde Hat Sonu (Ø 50) Hava Vanalı H Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

0,89%

1,33%

2

PE 100 Boru Üzerinde Ø 100 Cazibeli Ara Tahliye Yapısının Yapılması

2,46%

3,68%

2Grup Adı : İŞ GRUBU-1
Kısım Adı : Kahramanmaraş- Türkoğlu Kızıliniş Göleti Sulaması Yenilemesi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 140 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 180 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

8 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

10 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

10 Atm Basınç Dayanımlı ve Ø 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi

6,54%

9,82%

3Grup Adı : İŞ GRUBU-2
Kısım Adı : Kahramanmaraş- Türkoğlu Kızıliniş Göleti Sulaması Yenilemesi
Gruba ait kalemler

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

PE 100 Boru Üzerinde Ø 50 Hava Vanalı Zemin Üstü Yol Geçişli Ø 100 Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 50 Hava Vanalı Zemin Üstü Yol Geçişli Ø 150 Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 80 Hava Vanalı Zemin Üstü Yol Geçişli Ø250 Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 80 Hava Vanalı Zemin Üstü Yol Geçişli Ø 300 Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 150 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 200 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 250 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 300 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki Ø 350 Zemin Altı Ayrım Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki (1xØ 80) Hava Vanalı Ø 250 Hat Kapama Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerindeki (1xØ 80) Hava Vanalı Ø 300 Hat Kapama Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde (Ø 50) Hava Vanalı H Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde (Ø 80) Hava Vanalı H Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde (Ø 50) Hava Vanalı H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde (Ø 80) Hava Vanalı H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde (Ø 100) Hava Vanalı H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Hat Sonu (Ø 50) Hava Vanalı H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Hat Sonu H Tipi Tek Çıkışlı Su Alma Vanası ve Cazibeli Tahliye Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Hat Sonu H Tipi Çift Çıkışlı Su Alma Vanası ve Cazibeli Tahliye Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 50 Hava Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 80 Hava Vanası Yapısının Yapılması

PE 100 Boru Üzerinde Ø 150 Hava Vanası Yapısının Yapılması

8,42%

12,62%

4


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İşbu Bakanlık Olur'u 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir